Jednořádkový elektronický číselník LD1/31CZ

 

·                      napájení 230V AC, obsahuje vodě odolný napájecí zdroj 12V / 2.5A.

·                      výška číslic 150mm pro první tři červené digity a 100mm pro poslední zelený digit.

·                      bude-li číselník delší dobu zhasnutý, používejte k jeho úplnému vypnutí síťový vypínač.

·                      po zapnutí bude číselník vždy zhasnutý.

·                      možnosti přizpůsobení jasu zobrazovače světelným podmínkám.

·                      bezdrátový rf ovladač s lokálním LCD displejem ( výhody RF oproti IR ovládání - větší dosah a není nutná přímá viditelnost mezi obsluhou a číselníkem )

 

 

1.    Parametry dálkového ovladače ( DO )  s LCD displejem

 

·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání dat, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      10 pamětí pro uložení čísla

·                      ovládání jasu číselníku v 16 úrovních ( tlačítky A a B )

·                      uživatelské nastavení doby vypnutí číselníku (časování od posledně odeslaného čísla)

·                      zapnutí ( aktivace ) ovladače stiskem libovolného tlačítka

·                      maximální šetření baterie v ovladači následujícími opatřeními: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 10 až 15 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí displeje je ovladač cca 10 vteřin ve StandBy a pak se vypne úplně a odběr z baterie klesne na 0mA. Zapneme-li pak ovladač, bude na prvním řádku LCD zobrazeno poslední odeslané číslo. Editační řádek ( vkládání nového čísla ) je vždy druhý řádek LCD.

 

2.   Vkládání čísel a základní funkce

 

·                    vkládání čísel aktivujeme *

·                    tlačítkem D odešleme poslední vložené číslo, po odeslání se údaj přesune do horního řádku LCD a spodní řádek bude vymazán.

·                    horní řádek LCD slouží k zobrazení poslední odeslané hodnoty

·                    na dolní řádek LCD píšeme/vkládáme nové číslo.

·                    formát je následující: * číslo stránky # číslo odstavce  D

·                    číslo stránky bude zobrazeno na prvních třech místech číselníku ( červené segmenty ).

·                    pro číslo odstavce je určeno jedno místo ( zelená barva ).

·                    červené i zelené segmenty lze ovládat nezávisle (každou barvu zvlášť) i současně

·                    údaj za prefixem * má vliv na číslo stránky, hodnota za prefixem # ovlivní odstavec

·                    nebude-li za * žádná hodnota, stránka zhasne, totéž platí pro # a odstavec

         Příklady:    *100 D   ...  zobrazí stránku 100 (bez vlivu na odstavec)

                            *23#8 D ...  zobrazí se stránka 23, odstavec 8

                            *5#1 D   ...  zobrazí stránku 5, odstavec 1

                            *#5 D     ...  stránka zhasne, zobrazí se odstavec 5

                            *4# D     ...  zobrazí se stránka 4, odstavec zhasne

                            *# D       ...  celý číselník zhasne

 

 

 

3.   Rozšířené funkce a operace s pamětí

 

3.1     Krokování  - inkrementace / dekrementace poslední hodnoty

 

·                    stiskem A zvýšíme zobrazenou hodnotu o 1 ( číslo se změní v číselníku i na LCD DO )

·                    stiskem B naopak zobrazený údaj o 1 snížíme

·                    na změnu zobrazení má jednak vliv, jakým způsobem jsme poslední údaj odeslali - viz poslední prefixy * , #  a  také nastavená funkce V:9993 až V:9995 - podrobnosti v odstavci 4.2

 

·                    v případě nastavení V:9995 D bude platit:

 

 

a) pokud poslední řetězec obsahoval * i  # ,bude po stisku A / B nejprve změněn

    odstavec o 1 a teprve v případě jeho přetečení / podtečení ( z 9 na 0 při zvyšování,

    resp. z 0 na 9 při snižování) nastane změna stránky

 

 

b) obsahoval-li poslední řetězec jen * , nebude se po stisku A / B nikdy měnit odstavec

 

 

 

3.2     Paměťové funkce - ukládání do paměti

 

·                    k dispozici je 10 pamětí pod čísly 0 až 9

·                    poslední odeslanou, resp. právě editovanou hodnotu uložíme do paměti takto: stiskneme C a držíme, dále stiskneme číslo paměti 09. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i C

·                    příklad: stiskem C 1 ...uložíme poslední číslo ( řetězec ) do paměti pod číslem 1

·                    lze ukládat jak odeslaný řetězec ( již je na horním řádku ), tak řetězec právě editovaný (spodní řádek)

·                    stiskneme-li po odeslání * , # nebo 0 9 , nebude již možné  poslední odeslaný údaj uložit, ale bude uložen tento aktuální.

 

 

3.3     Paměťové funkce - výběr z paměti

 

·                    hodnotu z paměti vyvoláme takto: stiskneme * a současně příslušné číslo paměti. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i *

·                    příklad: stiskem * 1 zobrazíme na spodním řádku údaj vyvolaný z paměti pod číslem 1 a současně je tato hodnota odeslána do číselníku, po odeslání se údaj přemístí ze spodního řádku LCD do řádku horního, spodní řádek na LCD se vymaže a bude připraven k nové editaci

·                    do paměti lze ukládat všechny kombinace *, #, 0 9

·                    údaje uložené v paměti se neztratí ani při výměně baterie v ovladači

 

 

3.4     Ovládání jasu číselníku

 

·                    zvýšení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko A. Teprve po uvolnění A uvolníme i *.

·                    držíme-li *A stisknuté déle, zvyšujeme jas plynule ( dokud bude A i * stisknuté ). Pokud údaj na zobrazovači bliká, je nastavena maximální hodnota jasu.

 

·                    snížení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko B. Teprve po uvolnění B uvolníme i *.

·                    držením *B  postupně jas snižujeme (zabliká-li údaj, je nastavena minimální hodnota jasu)

 

·                    nastavená hodnota jasu je v číselníku vždy uložena do trvalé paměti flash a bude uchována i po vypnutí.

·                    nastavení jasu je rozděleno do 16 kroků

·                    k dispozici jsou dále 2 fyziologie krokování jasu, přičemž uživatel si může vybrat jednu z těchto variant - více informací v odstavci 4.3

 

 

 

3.5     Nastavení času automatického zhasnutí číselníku

 

Smysl této funkce je v prodloužení životnosti číselníku, pokud jej zapomeneme vypnout.

 

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    vložíme číslo, určující po kolika minutách od posledně odeslaného čísla se má číselník automaticky zhasnout

·                    stisknutím D nastavení odešleme

 

 

Příklady:

 

     V:30 D       ... číselník zhasne po 30 minutách od poslední změny čísla

     ( s každým přijetím nových dat je tento interval odpočítáván znovu )

     V:0  D        ... automatika je vypnuta

     V:12345 D ... vypnutí po 2345 minutách, tj. jsou respektována jen poslední 4 místa

 

 

POZN:  čas zhasnutí obecně V:XXXX , kde XXXX je čas v minutách, některé z těchto hodnot jsou však rezervovány pro jiné využití - viz kapitola 4.

             Odpočet je vždy zahájen až po odeslání následujícího čísla do zobrazovače. Po nastaveném času zobrazovač zhasne, ale je nadále v pohotovostním režimu

             se sníženou spotřebou a kdykoliv jej lze opět rozsvítit odesláním nového údaje z DO.

 

 

         

4.   Speciální funkce hlavního číselníku

 

 

Postup nastavení je obdobný jako v nastavení času - kapitola 3.5:

·                    na ovladači stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    zadáme 99 a příslušné čísla parametru - viz níže ( obecný tvar 99XX ).

·                    nevyužitá čísla XX jsou buď rezervována pro budoucí využití nebo mají servisní charakter, čas vypnutí proto nastavujte menší než 9900.

·                    po zadání čtyřmístného čísla, např. 9991, stiskneme D ( parametr bude odeslán ).

 

 

4.1     Zapínání a vypínání oddělovače mezi stránkou a slokou

 

 

     V:9991     … pokud bude současně zobrazena stránka i sloka, bude mezi nimi

                           svítit oddělovač (červená čárka)

     V:9992     … čárka mezi stránkou a slokou bude vždy zhasnuta

 

Po přijetí tohoto příkazu číselník zobrazí / zhasne oddělovač. Zobrazení oddělovače mezi barvami jen pokud je současně zobrazena stránka i odstavec.

 

Příklad:  požadujeme, aby čárka nikdy nesvítila.

Postup:

·                    stiskneme C a držíme, stiskneme * a na LCD se zobrazí V: , obě tlačítka poté uvolníme

·                    zadáme 9992 ( na LCD je zobrazeno V:9992 ) a stiskneme D, čímž nastavení odešleme a čárka na číselníku zhasne

·                    nastavení je uloženo do trvalé EEPROM paměti v číselníku a nezmění se ani po vypnutí

 

 

 

4.2     Volba jiného režimu krokování odstavce

 

Níže uvedené platí pro zadání řetězce, který obsahuje i číslo odstavce

uvedené za # , pouze pro stránku ( bez # ) nemá vliv.

 

     V:9993     … při inkrementaci odstavce bude po 9 následovat 0,

                            při dekrementaci odstavce bude po 0 následovat 9

 

     V:9994     … při inkrementaci bude odstavec nejvýše 9, při dekrementaci

                           nejméně 0 ( zákaz rolování )

 

     V:9995     … při inkrementaci po 9 bude 0, změní se stránka (obsahoval-li řetězec

                           rovněž * ),  při dekrementaci bude po 0 následovat 9 a změní se i

                           stránka (obsahoval-li řetězec rovněž * ), tj. je povoleno rolování

                           odstavce a přenos do stránky

 

Po přijetí těchto parametrů číselník krátce zabliká.

 

 

 

 

4.3     Nastavení jiné stupnice jasu ( jiná fyziologie krokování jasu )

 

 

     V:9996     … přepnutí číselníku do ekonomického režimu ( snížený jas ),

                           logaritmická stupnice krokování jasu

 

     V:9997     … standardní jas, lineární stupnice

 

Po přijetí tohoto příkazu číselník přepne stupnici jasu ( úroveň jasu zadaná kombinací * A  nebo   * B, viz kap. 3.4, bude beze změny ).

 

 

 

4.4     Výběr znakové sady ( fontu )

 

     V:9984     … znaková sada č. 1

 

     V:9985     … znaková sada č. 2

 

 

 

4.5     Povolit / zakázat zobrazování barev v LED poli na číselníku

 

     V:9980     … barevné LED pole trvale zhasnuté.

 

     V:9983     … povolí svícení LED v barevném LED poli číselníku.

 

 

Všechna nastavení jsou uložena do energeticky nezávislé EEPROM paměti v číselníku ( údaj se neztratí ani po vypnutí napájení ).

 

 

     V:9987     čtyřmístná verze číselníku  ( 9986 … přepne na pětimístnou verzi ).

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na tel. 483 391 329 / 604 448 895 / 605 570 597  nebo na

www.selfcontrol.cz