EHART – digitální zobrazovač s A/D převodníkem

 

 

 

 

 

 

1.     Nastavení Imin

 

Do proudové linky vřadíme potencimetr, kterým nastavíme Imin, tj. takový proud, kterému bude odpovídat údaj 0,00 ( zpravidla 4mA ). Této hodnotě proudu ( nebo nižší ) bude při měření odpovídat údaj 0,00.  Stiskneme a držíme tlačítko MIN, rozsvítí se zelená LED LD1, která po dvou vteřinách zabliká – během zablikání tlačítko MIN uvolníme. Hodnota odpovídající Imin je uložena do EEPROM a nastavení Imin je hotové. Pokud tlačítko uvolníme před zablikáním, údaj nebude uložen.

 

2.     Nastavení Imax

 

Podobně jako při nastavení Imin, jenom s tím rozdílem, že stiskneme tlačítko MAX a blikat bude červená LED. Potenciometrem nastavíme maximální proud Imax a podržíme tlačítko MAX. Této hodnotě proudu ( nebo vyšší ) bude při měření odpovídat údaj 9,99.

 

 Pokud potřebujeme měřit proudy vyšší než 25mA, je nutné přepnout propojku JP1 do druhé polohy – jiný měřící rozsah. V základní poloze je 25mA hraniční hodnota, při které se přepne zobrazovač do nastavení jasu – viz kap. 3.

 

 

3.     Nastavení jasu

 

Zasunutím konektoru JAS do vstupu proudové smyčky se zobrazovač přepne do režimu nastavení jasu – na displeji se zobrazí JAS ( viz obrázek ) a každou vteřinou se intenzita jasu displeje zvýší o jeden stupeň. Po maximálním jasu následuje minimální atd. Vidlice konektoru JAS má uvnitř rezistor 500 ohmů, čímž při pracovním napětí budiče proudové smyčky 18V jím bude protékat cca 36mA ( > 25mA ). Tím je zajištěno spolehlivé přepnutí do režimu nastavení jasu.

 

 

Po vysunutí konektoru JAS bude opět probíhat měření se zobrazováním naměřených dat.

 

 

4.     Funkce HOLD

 

Stiskem a podržením tlačítka vedle modře blikající LED se údaj na zobrazovači měnit nebude. Zobrazovač si bude pamatovat poslední údaj před stiskem tlačítka HOLD. Po uvolnění tlačítka bude opět probíhat měření se zobrazováním.

 

 

www.selfcontrol.cz