Návod k elektronickému zobrazovači cen PHM
Základní parametry sestavy

 

·                      spínaný napájecí zdroj 230V / 150W, výstup 12V / 12.5A

·                      zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 150mm

·                      zobrazování ceny ve formátu např. 27.50 ( 4 číslice na řádek )

·                      podporuje max. 4 řádky, každý pro jednu cenu phm

·                      standart: oboustranný totem, lze zobrazovat i na jednostranném

·                      maximálně lze připojit až 32 čísel ( 16 x LD27X2 )

·                      bezdrátový přenos dat z dálkového ovladače ( 433.92 MHz )

·                      zabezpečení přenosu plovoucím kódem

·                      dálkový ovladač s pamětí a LCD displejem

 

 

 

Stručný popis funkce a připojení

 

            Jádrem elektronického zobrazovače je řídící jednotka MLD27  přijímající data z rf  přijímače RF31-433. Přijatá data se zobrazí na příslušných zobrazovačích a současně je uloží do vnitřní trvalé ( EEPROM  ) paměti. Dalším úkolem je kontrola napájecího napětí 12V a test "zkratu" mezi napájecím vstupem 12V a zemí. Test je proveden následovně: po zapnutí  je změřeno vstupní napětí za ochranným odporem a pokud je v toleranci ( napěťový úbytek na odporu nepřesáhne jistou hodnotu ), sepne relé, jehož kontakty přemostí ochranný odpor a řídící elektronika rozsvítí zobrazovače. Po celou dobu testování svítí žlutá led na řídící desce.

Připojení dvojice zobrazovačů ( čtveřice čísel na dvou deskách ), vždy jeden řádek, t.j. jedna zobrazovaná cena ve formátu 00,00 do jednoho z osmi slotů na řídící jednotce. Propojení výhradně k tomu určeným plochým propojovacím kabelem s jedním červeným vodičem ( klíč ) určujícím orientaci zasunutí do slotu. Na prototypové řídící desce jsou číslovkami 1 až 4 u každého slotu označeny čísla řádků korespondujícími s příslušným číslem na dálkovém ovladači.

 

1 - první řádek přední a zadní totem, dálkový ovladač: funkce stiskem 1 např. Diesel

2 - druhý řádek přední a zadní totem, dálkový ovladač: funkce stiskem 2 např. Natural

3 - třetí řádek přední a zadní totem, dálkový ovladač: funkce stiskem 3 např. Nafta

4 - čtvrtý řádek přední a zadní totem, dálkový ovladač: funkce stiskem 4 např. LPG
POZN:
  pokud po zapnutí zůstane žlutá led rozsvícena, byl zjištěn buď zkrat na některém ze zobrazovačů nebo je napětí 12V mimo toleranci +-15%. V tom případě doporučujeme odpojit všechny zobrazovače od řídící desky (všech 8 plochých kabelů) a postupně je připojovat. Upozornění: připojování a odpojování zobrazovačů vždy ve vypnutém stavu, nikdy nerozpojovat / nezapojovat v chodu - hrozí poškození elektronických obvodů. Jakmile zůstane led po přidání dalšího řádku rozsvícena je lokalizována porucha v daném řádku – jeden ze dvou LD27X2 modulů.

 

 

 

 

Stručný popis přenosu dat

 

Starší verze sestavy obsahovala dekodér LD31, jehož úkolem bylo nejenom dekódování vstupních rf dat z pčijímače RF31-433, ale především provést jejich opravu v případě výskytu chyby v datech (zarušení) . Postup dekódování: v prvním kroku jsou Reed-Solomonovým kódem opraveny jednoduché chyby a následně jsou data rozkódována plovoucím algoritmem a odeslána po sběrnici do řídící jednotky. Odeslání dekodér potvrdí krátkým bliknutím led a pokud řídící jednotka platná data přijme, rovněž potvrdí bliknutím led.

Nové sestavy nyní dekodér LD31 nepotřebují, neboť použitím výkonnějšího jádra se podařilo celý algoritmus vtěsnat do modernějšího mikroprocesoru.

 

 

 

 

 

 

Popis ovládání, nastavení cen a parametry dálkového ovladače (dále jen DO)


·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání dat, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      4 pamětí pro uložení čtyř cen

·                      5 pamětí pro uložení loga a textů ke každé z cen

·                      ovládání jasu zobrazovače v 16 úrovních

·                      zapnutí ( aktivace ) DO stiskem libovolného tlačítka

·                      maximální šetření baterie v DO: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 20 až 25 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí displeje se ovladač vypne úplně

·                      po zapnutí bude na prvním řádku LCD zobrazeno logo či uvítací informace, např.DobryDen. Tento text lze libovolně měnit.

 

 

 

 

 

Základní operacePo zapnutí DO je na horním řádku zobrazeno logo, druhý řádek je prázdný - v tomto režimu lze provádět následující funkce (DO je v hlavní nabídce)

 

·                    stiskem 14 vstoupíme do nastavení příslušné ceny - viz Nastavení cen

·                    stiskem A resp. B ovládáme jas zobrazovače - viz Ovládání jasu zobrazovače

·                    stiskem C lze upravovat uvítací text ( logo ) - viz Nastavení loga

 
1.1    Nastavení cenPo stisku 1 4 je zobrazen na prvním řádku příslušný text, např. Diesel a na druhém

řádku cena ( na prvním znaku bliká kursor ) a Kc, například 27,50 Kc. Stiskem *

nastavení cen ukončíme a DO se vrátí do hlavní nabídky ( zobrazeno logo ).

 

 

·                    zadáním číselné hodnoty 09 zadáváme novou cenu

·                    tlačítko # má funkci desetinné čárky

·                    tlačítko * vymaže předchozí znak ( nalevo od kursoru )

·                    je k dispozici automatické ukončování, např. zadáním 27 je nastaveno 27,00

·                    možnost rychlé změny haléřové části ( čísla za desetinnou čárkou )

 

Příklad: po stisku 1 přejdeme k nastavení cen pro první řádek zobrazovače. Na LCD bude zobrazeno:

                                      Diesel

                                      27,00 Kc

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku 2. Chceme-li nyní

změnit cenu na 27,50 Kc, stačí stisknout # a kursor přejde na pozici za desetinnou

čárkou. Pak stačí stisknout 5 a D a bude uloženo 27,50 Kc

 

 

 

·                    stiskem D poslední hodnotu uložíme a současně ji odešleme do zobrazovače, poté přejde DO do nastavení následující ceny ( řádku ) a na LCD bude např. zobrazeno ( odpovídá stisku 2 z hlavní nabídky ):

 

                                      Natural

                                      29,30 Kc

 

 

·                    stiskem B vstoupíme do nastavení ceny pro následující řádek, např. Natural

·                    stiskem A vstoupíme do nastavení ceny předchozího řádku, např. LPG

·                    tlačítky A a B lze libovolně procházet nahoru a dolu postupně všemi čtyřmi cenami ( pokud stiskneme A resp. B při zadávání, nebude právě upravovaná cena uložena - ukládání jen tlačítkem D )

·                    stiskem C vstoupíme do Nastavení textu ( právě editovaná - změněná cena uložena nebude a na druhém řádku bude zobrazena původní, stará cena)

 

 

 

 

1.2       Nastavení textu

 

kursor bliká na prvním znaku upravovaného textu, stiskem C ukončíme nastavení textu

a vrátíme se do nastavení cen.

 

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do nastavení cen )

·                    D uložení nového textu a návrat do nastavení cen

·                    C návrat do nastavení cen bez uložení

·                    stiskem 09 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.

 

 

 

2.  Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    funkce je přístupná jen z hlavní nabídky

·                    stiskem A o jeden stupeň zvýšíme jas, držíme-li tlačítko jas se zvyšuje postupně

·                    stiskem B o jeden stupeň jas snížíme, držíme-li tlačítko, probíhá snižování postupně. Poslední nastavení je v řídící jednotce uloženo do trvalé paměti.

 

3.  Nastavení loga

 

kursor bliká na prvním znaku loga, stiskem C nastavení ukončíme bez uložení a vrátíme se do hlavní nabídky.

 

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do hlavní nabídky )

·                    D uložení nového loga a návrat do hlavní nabídky

·                    C návrat do hlavní nabídky bez uložení

·                     stiskem 09 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2 posuneme kursor stiskem #.


Ceník zobrazovačů cen PHM a jednotlivých komponent zde