S2XLD – elektronický zobrazovač

 

Sestava obsahuje:

 

  1. LDR161, jednomístný displej 150mm, červená barva
  2. S2X, řídící deska s propojovacím kabelem pro displej LDR161
  3. DOK1C, ovládací klávesnice
  4. propojovací kabel mezi DOK1C a S2X
  5. SNGSPS12V30W, napájecí zdroj 12V / 30W ( vstup 230V AC )
  6. síťový vypínač s doutnavkou, zelený

 

 

1.1  Základní informace a postup při instalaci

 

Elektronický zobrazovač S2XLD slouží ke snadnému a rychlému zobrazení potřebné informace na příslušném zobrazovacím modulu stiskem číselného tlačítka na připojené klávesnici. Kromě této základní funkce umožňuje nastavení jasu displeje v šestnácti krocích a zobrazovat i některé písmena abecedy.

 

 

Na výše uvedeném obrázku je patrné zapojení jednotlivých komponent. Vstup do napájecího zdroje 230V AC je vhodné opatřit síťovým vypínačem ( viz položka č. 6 ) a pojistkovým pouzdrem s pojistkou ( T200mA ).  Napájecí zdroj není vybaven vstupní přepěťovou ochranou. Propojení zdroje s řídícím modulem je napřímo bez použití svorkovnice, aby bylo zabráněno chybnému propojení napájecích vodičů, což by mělo za následek zničení řídícího modulu včetně zobrazovače.

 

Pokud bude ovládací klávesnice umístěna v blízkosti řídícího modulu S2X (LD1/4CZ), nemusí být dlouhý propojovací kabel využit a klávesnice může být připojena přímo k plochému barevnému kabelu s cannon konektorem. Součástí cannon konektoru na plochém kabelu jsou i montážní šrouby, kterými fixujte konektor na potřebném místě pod zobrazovacím panelem ( skříň, case, …) v případě instalace dálkového ovladače na větší vzdálenost ( význam vývodů na konektoru can9: 1- data z klávesnice, 4 – napájení klávesnice, 6 - gnd, 7 – gnd, 8 – gnd, 9 - gnd ) .

 

 

Veškeré propojování a rozpojování jednotlivých konektorů a modulů provádějte vždy ve vypnutém stavu, jinak hrozí poškození elektronických obvodů !

 

 

Zobrazovací modul LHR161 je s řídící deskou S2X propojen 34-žilovým plochým kabelem, po kterém jsou přenášena data do budících obvodů displeje. Tento kabel je na obou svých koncích zakončen 34-pinovým konektorem PFL-34. Před prvním zapnutím zobrazovače prosím zkontrolujte, zda jsou tyto konektory důkladně dotlačeny ( někdy se při transportu částěčně rozpojí, což by mohlo způsobovat poblikávání displeje ). V krajním případě, pokud zjistíte, že je tento kabel vadný Vám bezplatně pošleme náhradní.

 

 

 

1.2  Výběr vhodného stanoviště

 

Jas displeje sice můžeme plynule ovládat v 16-ti krocích a přizpůsobovat tak jeho svit velice různorodým světelným podmínkám, na druhé straně je ale třeba si uvědomit, že nižší jas prodlužuje životnost všech zobrazovacích prvků na bázi polovodičů.

Snížení jasu je vhodné pro interiéry, kde nedopadá přímé sluneční světlo nebo za šera, aby displej neoslňoval a nebyla stížena jeho čitelnost.. Naopak na stanovišti vystavenému nadměrnému slunečnímu světlu je zapotřebí jas zvýšit,  aby byl údaj čitelný.

Při instalaci nedoporučujeme umisťovat displej naproti oknu nebo jinému zdroji intenzivního světla, popřípadě je vhodné zakrýt okno žaluziemi.

  Rovněž nedoporučujeme žádnou z uvedených komponent včetně ovladače umisťovat poblíž zdrojů výrazného tepelného záření ( radiátory, kamna, elektrické vařiče, plotny, … ), kde  by mohlo docházet k jejich přehřívání a posléze zničení ( degradace displeje, … ).

Vhodné stanoviště je takové, kde bude dostatečná čitelnost displeje zajištěna do středního jasu ( do stupně 8 ). Zakrytím displeje transparentním nebo mírně kouřovým plexi je doporučeno, zvýší se tím čitelnost i z vyššího úhlu pohledu ( z boku ).

 

 

 

1.3  Zprovoznění zobrazovače ( první zapnutí )

 

Po zapnutí napájení se krátce na řídícím modulu rozsvítí žlutá ledka vedle nastavovacího tlačítka SET. Na ovladači vpravo nad klávesnicí se trvale rozsvítí dvoubarevná led žlutou barvou. Po stisku libovolného tlačítka bude svítit červěně, dokud nebude tlačítko uvolněno. Po zapnutí bude displej vždy zhasnutý.

 

 

 

 

2.  Význam tlačítek ovladače DOK1C

 

 

 

3. Nastavení jasu

 

Jas displeje můžeme plynule ovládat v 16-ti krocích a přizpůsobit tak svit okolním světelným podmínkám (maximální jas výrazně zkracuje životnost displeje).

 

 

 

 

4.1  Setup – rozšířené funkce displeje

 

Na řídící desce S2X je jedno nastavovací tlačítko SET a vedle něho žlutá led dioda. Tato led dioda LD1 blikne vždy, když je stisknuto nějaké tlačítko na ovladači, resp. svítí, dokud není tlačítko uvolněno. Dále její trvalý svit určuje, že se řídící modul nachází ve speciálním, setup režimu, pomocí kterého můžeme nastavit další funkce a možnosti displeje.

 

Do setup režimu přejdeme dlouhým stiskem tlačítka SET ( tlačítko stiskneme a držíme tak dlouho, dokud se nerozsvítí žlutá led LD1, současně se na displeji rozsvítí jednička. Každým následujícím krátkým stiskem SET postupně inkrementujeme údaj na displeji ( 1, 2, 3 … 9,  následuje 0, 1, 2, … ).

 

V setup režimu mají všechna tlačítka na ovladači jiný význam než v běžném režimu. Jednak je možné nastavit jinou znakovou sadu displeje ( k dispozici jsou 4 znakové sady pod čísly 0 až 3 ), povolit či zakázat blikání displeje při stisku číselného tlačítka na ovladači a dále je možné přiřadit tlačítku C nový symbol - znak, který se zobrazí na displeji po stisku tlačítka.

 

 

4.2  Změna znakové sady

 

 

4.3  Zapnutí / vypnutí blikání displeje při změně čísla

 

 

 

Delším podržením tlačítka SET setup režim ukončíme ( SET držíme dokud LD1 a displej nezhasnou ). Nyní bude systém v běžném režimu jako po zapnutí.

 

 

4.4  Volba symbolu – význam tlačítka C v běžném režimu

 

 

 

Nový symbol bude po výběru uložen do paměti EEPROM a použit vždy po stisku tlačítka C v běžném režimu ( žlutá LD1 v běžném režimu nesvítí, pokud není stisknuto nebo drženo tlačítko na ovladači )

 

 

Delším podržením tlačítka SET setup režim ukončíme ( SET držíme dokud LD1 a displej nezhasnou ). Nyní bude systém v běžném režimu jako po zapnutí.

 

www.selfcontrol.cz