Elektronický číselník SU1/4ZM

 

 

 

·                      napájení 230V AC, přívodní  bílá flexo délky 3m

·                      výška číslic 100mm

·                      hlavní vypínač s doutnavkou

·                      bude-li číselník delší dobu zhasnutý, používejte k jeho úplnému vypnutí síťový vypínač

·                      číselník je doplněn o automatiku snižování spotřeby pod 0,1W při zhasnutém zobrazovači

·                      čelní rámeček - světlé přírodní dřevo, skříň: černý nástřik

·                      maximální spotřeba při plném jasu a zobrazení 888,8 do 20W

·                      čtyřmístný zobrazovač ve dvoubarevném provedení - první tři číslice zelené, poslední modrá

·                      po zapnutí bude číselník vždy zhasnutý

·                      možnosti přizpůsobení jasu zobrazovače světelným podmínkám

·                      bezdrátový rf ovladač s lokálním LCD displejem ( výhody RF oproti IR ovládání - větší dosah a není nutná přímá viditelnost mezi obsluhou a číselníkem )

·                      kódování: digitální na frekvenci 868MHz – OOK, zabezpečení šifrou FRC9

·                      jednoduchá instalace zobrazovače na dvě skoby - v případě úhlového naklonění nebo potřeby rohového umístění lze dodat i univerzální polohovací držáček ( není součástí základní sestavy)

 

 

Parametry a popis dálkového ovladače ( DO ) s LCD displejem

 

·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání dat, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      10 pamětí pro uložení čísla

·                      ovládání jasu číselníku v 16 úrovních ( tlačítky A a B v kombinaci s tlačítekm *)

·                      uživatelské nastavení doby vypnutí číselníku (časování od posledně odeslaného čísla)

·                      zapnutí ( aktivace ) ovladače stiskem libovolného tlačítka

·                      maximální šetření baterie v ovladači následujícími opatřeními: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 10 až 15 vteřin od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí displeje je ovladač cca 10 vteřin ve StandBy a pak se vypne úplně a odběr z baterie klesne na 0mA. Zapneme-li pak ovladač, bude na prvním řádku LCD zobrazeno poslední odeslané číslo. Editační řádek ( vkládání nového čísla ) je vždy druhý řádek LCD.

 

 

Základní funkce

 

·                    vkládání čísel na DO respektuje formát zobrazovaných dat číselníkem

·                    tlačítkem D odešleme poslední vložené číslo, po odeslání se údaj přesune do horního řádku LCD a spodní řádek bude vymazán a připraven k dalšímu zadávání.

·                    horní řádek LCD slouží k zobrazení posledně odeslané hodnoty ( i po vypnutí DO)

·                    dolní řádek LCD zobrazuje právě zadávané číslo

·                    formát je následující: * číslo stránky # číslo odstavce  D

·                    číslo stránky bude zobrazeno na prvních třech místech číselníku ( zelené segmenty )

·                    pro číslo odstavce je určeno jedno místo ( modrá barva )

·                    modré i zelené segmenty lze ovládat nezávisle (každou barvu zvlášť) nebo i současně

·                    údaj za prefixem * má vliv na číslo stránky, hodnota za prefixem # ovlivní odstavec

·                    nebude-li za * žádná hodnota, stránka zhasne, totéž platí pro vliv # na odstavec

·                    pokud v zadání nebude * , stránka se nezmění, totéž platí pro # a odstavec

·                    zadáme-li první znak v editačním řádku jiný než * nebo # , bude před zadané číslo automaticky vložen poslední prefix ( přednost má * , pokud jsou oba prefixy obsaženy v posledním odeslaném řetězci )

·                    příklady: *100 D   ...  zobrazí stránku 100 bez vlivu na odstavec

                             #9 D      ...  zobrazí odstavec 9, stránka se nezmění

                             # D        ...  odstavec zhasne, stránka se nezmění

                            *23#8 D ...  zobrazí se stránka 23, odstavec 8

                            *5#1 D   ...  zobrazí stránku 5, odstavec 1

                            *6789 D ...  zobrazí se stránka 789 (poslední tři místa), odstavec se nezmění

                            #6789 D ...  zobrazí se odstavec 9 (poslední místo), stránka se nezmění

                            *#5 D     ...  stránka zhasne, zobrazí se odstavec 5

                            *4# D     ...  zobrazí se stránka 4, odstavec zhasne

                            *# D       ...  celý číselník zhasne

 

 

 

 

Rychlé změny v zobrazení

 

·                    stiskem A zvýšíme zobrazenou hodnotu o 1 ( číslo se změní v číselníku i na LCD DO )

·                    stiskem B naopak zobrazený údaj o 1 snížíme

·                    na změnu zobrazení má vliv, jakým způsobem jsme údaj odeslali -viz prefixy

·                    pokud poslední řetězec obsahoval * i  # ,bude po stisku A / B nejprve změněn odstavec o 1 a teprve v případě jeho přetečení / podtečení ( z 9 na 0 při zvyšování / z 0 na 9 při snižování) nastane změna stránky

·                    pokud poslední řetězec obsahoval jen * , nebude se po stisku A / B odstavec měnit

·                    obsahoval-li odeslaný řetězec jen # , bude se nejdříve měnit odstavec a teprve při přetečení/ podtečení i stránka

 

 

Paměťové funkce

 

·                    k dispozici je 10 pamětí pod čísly 0 až 9

·                    poslední odeslanou, resp. právě editovanou hodnotu uložíme do paměti takto: stiskneme C a držíme, dále stiskneme číslo paměti 09. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i C

·                    příklad: stiskem C 1  ... uložíme poslední číslo ( řetězec ) do paměti pod číslem 1

·                    lze ukládat jak odeslaný řetězec ( již je na horním řádku ), tak řetězec právě editovaný (spodní řádek)

·                    stiskneme-li po odeslání * , # nebo 0 9 , nebude již možné  poslední odeslaný údaj uložit, ale bude uložena aktuální informace – viz obsah spodního řádku LCD.

 

·                    hodnotu z paměti vyvoláme takto: stiskneme * a současně příslušné číslo paměti. Teprve po uvolnění čísla paměti uvolníme i *

·                    příklad: stiskem * 1 zobrazíme na spodním řádku údaj vyvolaný z paměti pod číslem 1 a současně je tato hodnota odeslána do číselníku, po odeslání se údaj přemístí ze spodního řádku LCD do řádku horního, spodní řádek na LCD se vymaže a bude připraven k nové editaci

·                    do paměti lze ukládat všechny kombinace *, #, 0 9

·                    údaje uložené v paměti se neztratí ani při výměně baterie v ovladači

 

 

Řízení jasu číselníku

 

·                    zvýšení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko A. Teprve po uvolnění A uvolníme i *.

·                    držíme-li *A stisknuté déle, zvyšujeme jas plynule ( dokud bude A i * stisknuté ). Pokud údaj na zobrazovači bliká, je nastavena maximální hodnota jasu.

 

·                    snížení jasu o jeden krok - stiskneme * a krátce tlačítko B. Teprve po uvolnění B uvolníme i *.

·                    držením *B  postupně jas snižujeme (zabliká-li údaj, je nastavena minimální hodnota jasu)

 

·                    poslední hodnota jasu je v číselníku vždy uložena do trvalé paměti EEPROM a bude uchována i po vypnutí napájení.

·                    nastavení jasu je rozděleno do 16 kroků

 

 

Nastavení doby svícení

 

smysl této funkce je v prodloužení životnosti zobrazovačů v případě, že je obsluha zapomene zhasnout

 

·                    stiskneme C a současně *, na displeji se zobrazí V:

·                    vložíme číslo, určující po kolika minutách od posledně odeslaného čísla se má číselník automaticky zhasnout

·                    stisknutím D nastavení odešleme

·                    příklady:

            V:30 D       ... zobrazovač zhasne po 30 minutách od poslední změny čísla

             ( s každým přijetím nových dat je tento interval odpočítáván znovu )

            V:0  D        ... automatika je vypnuta

            V:12345 D ... vypnutí po 2345 minutách, t.j. jsou respektována maximálně                        

                                   poslední 4 místa

 

POZN 1:  čas zhasnutí obecně V:XXXX , kde XXXX je čas v minutách

 

POZN 2:  odpočet je vždy zahájen až po odeslání následujícího čísla do zobrazovače. Po nastaveném času zobrazovač zhasne, ale je nadále v pohotovostním režimu se sníženou spotřebou. Kdykoliv jej lze opět rozsvítit odesláním nového údaje z dálkového ovladače.

 

 

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na tel. 604 448 895  nebo na www.selfcontrol.cz