Univerzální watchdog WDT-U2

 

Parametry:

·                    vstupní svorkovnice  - napájení  9 - 24V DC nebo 7 - 17V AC

·                   externí galvanicky oddělený ovládací vstup – napěťový od 2V nebo beznapěťový

·                    výstupní svorkovnice  - kontakty relé ( 1-rozpínací, 2-společný, 3-spínací)

·                    maximální zatížitelnost relé: 10A / 250V AC

·                    sepnuté relé indikováno rozsvícením červené led LD2

·                    programovací tlačítko SET - nastavení vždy uloženo do EEPROM

·                    testovací tlačítko TEST – při stisknutí svítí zelená led LD1

·                    modul WDT-U2 je možné přeprogramovat do režimu dálkově ovládaného relé z RS232 ( podrobnosti zde ... )

Základní funkce a ovládání

 

Watchdog WDT-U2 spíná výstupní relé na základě vstupní posloupnosti pulsů, funkci lze dle specifických požadavků pozměnit, přeprogramovat tak, aby

vyhovovala dané aplikaci použití. Jádrem zařízení je řídící deska univerzálního časovače/čítače TIK-S s mikroprocesorem, opticky odděleným vstupem, usměrňovačem včetně stabilizátoru, výstupním relé, dvou ovládacích tlačítek a tří kontrolek LD1 až LD3 indikující stavy zařízení.

Externí vstup je možné zapojit jednak pro napěťové (napěťový puls – např. TTL úrovně nebo jiné), tak i beznapěťové ovládání ( ovládání

externím tlačítkem, kontaktem relé, npn či pnp výstupem polohového nebo IR senzoru apod.

Tlačítkem TEST lze provést zevrubnou kontrolu funkčnosti zařízení a pokud bude tlačítko TEST stisknuto, bude svítit zelená led LD1, stejně jakoby na

vstupu IN bylo přítomné napětí mezi svorkami IN- a IN+.  Svorku IN- zapojte na gnd ( zem ) řídícího/ovládacího zařízení, jednu ze svorek IN+ zapojte na

příslušný ovládací výstup. Dle velikosti ovládacího napětí zapojte příslušný vstup IN+ dle následující tabulky.

 

 

 

 

 

POZN: vstupní led optronu 6N136 by měl procházet proud minimálně 3mA, jinak nelze zaručit kvalitní vyhodnocení vstupního impulsu, optimální proudový rozsah je od 5 do 10mA. To zajišťuje odporová síť mezi svorkami IN+2V až IN+12V a vstupem optronu.

 

 

Nejběžnějším ovládacím vstupem je signál TTL úrovně. V případě, že aktivním pulsem má být log.1, spínací puls dle obr.2a propojte svorkovnici s řídícím zařízením dle obr.3a. Pokud má být inverzní logika – aktivní impuls v log.0 dle schématu na obr.2b, propojte svorkovnici dle obr.3b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WDT-U2  - základní naprogramovaná funkce

 

Zařízení WDT-U2 pracuje na základě funkce dodané dle objednávky – schéma viz obr.2a. Výstupní relé je sepnuté vždy, pokud je na vstupu IN+4V log.1

TTL úrovně vůči vstupu IN-. Po dobu aktivního pulsu bude svítit (blikne) zelená led LD1. Po sestupné hraně pulsu na IN+4V bude odpočítáván timeout

z nastavené hodnoty – viz obr.4a. Pokud během odpočítávání nastane další puls na vstupu, bude timeout zinicializován opět z výchozí hodnoty – viz obr.4b.

 

 

 

 

 

Programování a funkce tlačítka SET

 

·                    okamžité vypnutí sepnutého relé - krátce stiskneme tlačítko SET a ihned uvolníme

 

·                    nastavení nového timeoutu ( parametr 1)– stiskneme SET a držíme, dokud se nerozsvítí žlutá led LD3 (cca 2 vteřiny). Jakmile se rozsvítí ihned tlačítko SET uvolníme a nejpozději do tří vteřin opět stiskneme a držíme, žlutá led začne ihned blikat ve vteřinovém intervalu (počet bliknutí udává počet vteřin timeoutu, X<656, tj. maximální timeout 655 vteřin). Po navoleném počtu tlačítko uvolníme a do tří vteřin opět stiskneme (potvrzovací stisk - potvrzení nového nastavení, žlutá led se rozsvítí ). Tlačítko držíme tak dlouho, dokud nebude LD3 rychle blikat (probíhá ukládání nového timeoutu). Až nyní stisknuté tlačítko uvolníme a procedura nastavení je dokončena. Pokud bychom tlačítko uvolnili dříve než nastane ukládací blikání, nová hodnota by se neuložila – krátkým stiskem SET je tedy možné nastavovací proceduru rychle ukončit.

 

·                    prodloužení stávajícího timeoutu (parametr 2 nebo 3)– pokud je zapotřebí stávající čas timeoutu prodloužit o několik vteřin, nebo jen desetin či setin vteřiny, je možné použít parametr 2 či 3. Příklad: požadavek prodloužení stávajícího timeoutu o půl vteřiny – použijeme parametr č.2. Opět stiskneme SET a držíme, dokud se nerozsvítí žlutá led LD3. Tlačítko ale neuvolníme ihned, nýbrž necháme LD3 bliknout 2x a teprve s druhým bliknutím SET uvolníme a nejpozději do tří vteřin opět stiskneme. Počet bliknutí žluté led nám udává počet desetin vteřiny, o který bude timeout prodloužen (maximálně lze prodloužit na 655.3 vteřiny). Pro půl vteřiny necháme 5x bliknout a tlačítko uvolníme. Do tří vteřin opět stiskneme (viz potvrzovací stisk stejný jako u nastavení nového timeoutu). Tlačítko uvolníme až v průběhu ukládacího blikání, jinak se nová změna neuloží. Pokud bychom zvolili parametr č.3 bylo by možné prodloužit timeout o desetiny vteřin.

 

 

 

Nastavení vlastností a reakcí watchdogu na externí pulsy

 

Pomocí nastavovacího tlačítka SET je možné také pozměnit chování WDT-U2 dle následujícího diagramu na obr.5a-5d.

 

 

 

Seznam dosud podporovaných parametrů - funkcí

 

·                    parametr č. 1 až 3 – nastavení trvání timeoutu – viz předchozí stránka

 

·                    parametr č. 5 – přepne na level (časování timeoutu jen v klidové úrovni – nesvítí LD1), funkce nemá vliv na dříve nastavený parametr Level long (parametr č.10) a pokud je zapotřebí upravit reakci na kratší pulsy (level short), je nezbytné ještě nastavit parametr č.9

 

·                    parametr č. 6 – přepne na hranu – viz obr.5c, resp. 5d (rozlišení hrany funkcí 7 a 8). V zarušeném průmyslovém prostředí mohou velmi krátké impulsy způsobovat nežádoucí sepnutí relé – buďto je nutné zařadit na vstup kapacitní filtr nebo používat jen funkci level. Časování timeoutu zahájeno s příchodem hrany.

 

·                    parametr č. 7 – reakce na náběžnou hranu, obr. 5c ( šířka impulsu musí být min. 200ns ).

 

·                    parametr č. 8 – reakce na sestupnou hranu, obr. 5d ( šířka impulsu musí být min. 200ns ). Náběžná hrana po spuštění časování timeoutu nebude mít žádný vliv.

 

·                    parametr č. 9 – vypne dlouhou reakci (Level long) a zapne reakci krátkou (Level short). Parametr má vliv jen pokud je nastavena reakce na level – parametr č.5, v případě nastavení reakce na hranu vliv nemá.

 

·                    parametr č. 10 – přepne na level a současně zapne Level long – viz obr. 5b (šířka pulsu musí být minimálně 1ms a nesmí být přerušovaný, jinak nebude puls akceptován). Časování timeoutu jen v klidové úrovni – nesvítí-li LD1.

 

 

POZN: vstup do nastavení ( setup ) – stiskneme tlačítko SET a držíme cca 2 vteřiny, dokud nezačne blikat žlutá led LD3, počet bliknutí udává číslo parametru. Pokud bude číslo parametru 1 až 3, dalším stiskem tlačítka SET bude zadávána hodnota timeoutu, pro parametry 5 až 10 bude druhý stisk ukládací – popis nastavení viz výše. Parametr č.4 a od č.11  výše je rezervován pro budoucí využití. Počet bliknutí LD3 při ukládání – osmkrát, pro rezervované parametry – čtyřikrát, zde LD3 sice zabliká, nicméně nebude nic uloženo – blikání je zde pro lepší orientaci v proceduře nastavování, neboť tímto zablikáním je nastavovací procedura vždy ukončena a obsluha ví, kde se právě nachází.

 

 

 

Beznapěťové (kontaktní) ovládání

 

Zařízení WDT-U2 lze ovládat rovněž beznapěťově, např. tlačítkem, kontakty relé, bipolárním tranzistorem a pod. Na obr.6a je doporučené zapojení pro ovládání jedním tlačítkem, bude-li watchdog napájen ze zdroje střídavého napětí, na obr.6b bude-li napájen ze zdroje stejnosměrného napětí +16V DC a na obr.6c, bude-li napájeno ze zdroje ss napětí 9V.

 

 

Místo tlačítka je možné zapojit spínací či rozpínací kontakty ovládacího relé, polohový snímač s npn výstupem ( obr.7a ) apod. Pokud je snímač s výstupním

budičem PNP typu, je doporučené zapojení na obr.7b.

 

 

 

 

 

 

www.selfcontrol.cz